Ban Giám Hiệu
Địa chỉ: Thôn Tân Hiệp Xã Thường Thắng
Điện thoại: 3.573.967